Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGOWYCH „FIT FOOD”

ART. 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług cateringowych „FIT FOOD” przez Dorotę Lipę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Dorota Lipa "Przystań U Lipy"; Restauracja Manhattan z siedzibą w Jordanowie, ul. 3. Maja 47, 34-240 Jordanów, nr NIP: 5521530312, nr REGON: 356828565, dalej jako: „Usługodawca”.

 1. Usługodawca za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.cateringfitfood.pl świadczy usługi polegające na przygotowaniu oraz dostarczaniu na wskazany adres posiłków dietetycznych o określonej kaloryczności.

ART. 2

USŁUGA

 1. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dostawę na wskazany adres zestawu lub zestawów posiłków dietetycznych.

 2. Każdy zestaw składa się z czterech odpowiednio zapakowanych posiłków o wybranej przez Klienta kaloryczności spośród następujących możliwości:

 1. 1200 kcal;

 2. 1500 kcal;

 3. 1800 kcal;

 4. 2100 kcal;

 5. 2400 kcal;

 6. 2700 kcal;

 7. 3000 kcal;

 8. 3300 kcal;

 9. 3600 kcal.

 1. Istnieje możliwość wybrania diety bezglutenowej za dopłatą.

ART. 3

ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi przez Usługodawcę na rzecz Klienta jest uprzednie złożenie przez Klienta zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia wiąże się z jego akceptacją. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta za pomocą formularza zamówienia zamieszczonego w serwisie internetowym dostępnym pod adresem: www.cateringfitfood.pl. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy.

 1. W trakcie składania zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia informacje, w szczególności:

 1. imię i nazwisko;

 2. dokładny adres zamieszkania (miejscowość, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania, numer klatki schodowej);

 3. dokładny adres dostawy (w przypadku, gdy adres dostawy jest inny niż adres zamieszkania);

 4. telefon kontaktowy;

 5. adres e-mail;

 6. kaloryczność diety;

 7. ilość dni, przy czym minimalna ilość dni wynosi 1, a maksymalna 20;

 8. datę pierwszej dostawy.

 1. Po złożeniu zamówienia serwis www.cateringfitfood.pl przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia do realizacji.

 2. Zamówienie posiłków może nastąpić najpóźniej do godziny 19:00 w dniu poprzedzającym dostawę (np. posiłek przeznaczony na środę należy zamówić najpóźniej do godziny 19:00 we wtorek), z wyjątkiem posiłków przeznaczonych na niedzielę, które należy zamówić najpóźniej do godziny 19:00 w piątek oraz posiłków przeznaczonych na poniedziałek, które należy zamówić najpóźniej do godziny 13:00 w niedzielę.

 3. Klienci korzystający z usługi przez okres minimum 5 dni, w dniach których serwis nie zapewnia dostawy posiłków (soboty, weekendy, dni ustawowo wolne od pracy), otrzymają drogą mailową przepisy na przygotowanie posiłków opracowane przez dietetyka zgodnie z wybraną przez nich kalorycznością diety.

 4. Usługa nie obejmuje personalizacji diety pod kątem uwzględniania alergii pokarmowych i innych przeciwwskazań do spożywania określonych produktów, z wyjątkiem glutenu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne następstwa zdrowotne Klientów wynikające z niewłaściwie wybranej kaloryczności diety, czy alergii na określone składniki żywności, z wyjątkiem glutenu.

ART. 4

PŁATNOŚĆ

 1. Opłata za usługę może nastąpić w następujący sposób:
 1. przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez Bank spółdzielczy w Jordanowie o numerze: 55 8799 0001 0007 0014 5525 0004;
 2. za pośrednictwem serwisu PayU.pl;

 3. gotówką lub kartą płatniczą w Restauracji Manhattan zlokalizowanej w Galerii Jordanowskiej, ul. Rynek 46, 34-240 Jordanów;
 4. gotówką dostawcy przy odbiorze pierwszego zestawu.
 1. Niezależnie od formy płatności Klient jest zobowiązany dokonać płatności z góry za całą usługę, tj. za wszystkie dni wskazane w zamówieniu.

 1. Z wyjątkiem płatności w formie wskazanej w ust. 1 pkt d Klient jest zobowiązany dokonać płatności najpóźniej na jeden dzień przed jego dostawą. W przypadku braku płatności Usługodawca może odstąpić bez konsekwencji od realizacji zamówienia.

 1. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Klienta (konieczne jest przesłanie potwierdzenia przelewu), a w przypadku płatności online – dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty od operatora PayU.pl.

ART. 5

DOSTAWA

 1. Dostawa posiłków odbywa się od niedzieli do czwartku, przy czym posiłki przeznaczone na dany dzień będą dostarczane dzień wcześniej (np. dostawa posiłków przeznaczonych na poniedziałek następować będzie w niedzielę).

 2. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług dostawy cateringu będą odbywać się także w godzinach nocnych.

 3. Orientacyjne godziny dostawy należy uzgodnić z dostawcą cateringu, zgodnie z harmonogramem dostaw, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie www.cateringfitfood.pl

 4. W przypadku gdy nie będą Państwo obecni w czasie dostawy bądź dostawa będzie odbywać się w godzinach nocnych prosimy o umożliwienie pozostawienia paczki w dogodnym dla Państwa miejscu tak aby nie uległa zniszczeniu lub nie zmieniły się właściwości zawartości paczki.

 5. Dostawa w ramach realizacji usługi jest dostępna na obszarze: Jordanowa, Rabki-Zdrój, Raby Wyżnej, Suchej Beskidzkiej, Makowa Podhalańskiego, Osielca, Kojszówki, Skomielnej Czarnej, Łętowni, Tokarni, Krzeczowa, Naprawy, Skawy, Chabówki, Wysokiej, Spytkowic, Sidziny, Toporzyska, Bystrej Podhalańskiej, Zawoi.

 6. Koszt dostawy na terenie wskazanym w ust. 1 jest wliczony w cenę usługi.

 7. Niezależnie od dostawy, o których mowa w ust. 1, istnieje możliwość odbioru osobiście w Restauracji Manhattan zlokalizowanej w Galerii Jordanowskiej, ul. Rynek 46, 34-240 Jordanów.

 8. Istnieje możliwość realizacji dostawy poza terenem wskazanym w ust. 1 po wcześniejszym uzgodnieniu dodatkowej opłaty z Usługodawcą.

 9. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta lub domownika, posiłki zostaną pozostawione pod wskazanym adresem, a przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony.

ART. 6

ZMIANA ZAMÓWIENIA

 1. Zmiana zamówienia może dotyczyć zmiany rodzaju zestawów, zawieszenia realizacji zamówienia na określony czas, zmiany adresu dostawy.

 1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 należy zgłosić telefonicznie (nr tel.: 881-446-353) do godz. 10:00 dnia poprzedzającego datę dostawy.

ART. 7

REKLAMACJA

 1. Podstawą każdej reklamacji jest paragon wydany klientowi.

 1. W przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji Klient może zgłosić reklamację. Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od dnia jego otrzymania.

 1. Reklamacje zawierającą imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego, oznaczenie zamówienia, którego dotyczy reklamacja, opis roszczenia reklamacyjnego oraz podpis składającego reklamację należy wysłać na adres e-mail: biuro@cateringfitfood.pl

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia jej złożenia.

ART. 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z u ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim. Będą używane wyłącznie w celu realizacji zamówień, a nadto w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę.

 1. Klient oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usługi lub poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

ART. 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Oprócz niniejszego Regulaminu dopuszcza się możliwość wprowadzenia innych zasad, w tym regulaminów dotyczących aktualnych promocji.

 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.